งานนิเทศภายใน ตรวจติดตาม กำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

กำหนดการนิเทศหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้

กรุณาตั้งชื่อไฟล์ก่อนส่ง ดังนี้ >>  2566-1-รหัสวิชา-ชื่อครูผู้สอน

รวมไฟล์ pdf ได้ที่ www.ilovepdf.com/merge_pdf