งานนิเทศภายใน ตรวจติดตาม กำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

หลักการและเหตุผล

        พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการที่สําคัญ คือ กระบวนการบริหาร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศภายใน มีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดการกํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้มีการกำหนดให้การนิเทศภายใน เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญ และนําไปปฏิบัติ ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลอยางเป็นรูปธรรม

         การดำเนินการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ การนิเทศมีความสําคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ในบางครั้งแม้ครูจะได้ใช้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้แล้วก็ตามอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างขาดตกบกพร่องทำให้การสอนขาดความสมบูรณ์ ดังนั้น หากมีบุคคลอื่นได้ชี้แนะ แนะนํา ให้ความชวยเหลือ ก็ยอมเกิดผลดี การนิเทศจึงเปรียบเหมือนกระจกเงา ที่คอยส่องให้เห็นภาพการสอนของครูและเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน ในการพัฒนาการศึกษา การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         โรงเรียนได้ดำเนินการนิเทศภายใน ซึ่งประกอบด้วย การนิเทศการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

2. เพื่อให้ครูผู้สอนทุกรายวิชามีหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย 

ครูร้อยละ 100 มีหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีคุณภาพ ได้รับการนิเทศและสะท้อนผล เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

แผนการดำเนินการ

การดำเนินงานนิเทศภายใน ตรวจติดตาม และกำกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย

1. การนิเทศหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2. การนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูร้อยละ 100 มีหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีคุณภาพ ได้รับการนิเทศและสะท้อนผล เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ปฏิทินการนิเทศหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้

กรุณาตั้งชื่อไฟล์ก่อนส่ง ดังนี้ >>  2566-2-รหัสวิชา-ชื่อครูผู้สอน

รวมไฟล์ pdf ได้ที่ www.ilovepdf.com/merge_pdf